Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào bảng biến thiên ta thấy y ′ đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua x 1 ​ = − 1 và x 3 ​ = 1. Mặt khác y ( − 1 ) = y ( 1 ) = 0. Vậy giá trị cực tiểu của hàm số là 0.

Chọn D

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy  đổi dấu từ âm sang dương khi  đi qua  và 

Mặt khác 

Vậy giá trị cực tiểu của hàm số là 0.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG