Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên dưới.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  4. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên các khoảng và ; hàm số nghịch biến trên các khoảng - ∞ ; - 2 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/C7GQHRBtLQ8gYt5FtySze-pxGbpabblU8W-5EZUt3_i9NP4od2Pdb8Rd4UUNDR4-E1he423--qgPdC4QLW82ME3penIed9iwqK7ozgDLZeH3IJNZSVN8Yc3pJPNpODoSfb-rPOT1" style="width: 76.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon minus 2 close parentheses end style"> và .

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên các khoảng  và ; hàm số nghịch biến trên các khoảng <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mstyle mathsize="18px"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG