Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + b x 2 + c x + d biết đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị và đường thẳng nối hai điểm cực trị ấy đi qua điểm A (0;1) hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức T = b c d + 2 b c + 3 d + 20

Cho hàm số  biết đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị và đường thẳng nối hai điểm cực trị ấy đi qua điểm A (0;1) hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Suy ra phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là

Suy ra phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Gọi là hai điểm cực trị của hàm số. Phương trình đường thẳng là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG