Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d . Biết rằng đồ thị hàm số cắt trục Oxtại ba điểm phân biệt có hoành độ là − 1 , 3 1 ​ , 2 1 ​ . Hỏi phương trình f [ sin ( x 2 ) ] = f ( 0 ) có bao nhiêu nghiệm phân biệt thuộc đoạn [ − π ​ ; π ​ ] .

Cho hàm số . Biết rằng đồ thị hàm số cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt có hoành độ là . Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm phân biệt thuộc đoạn .

  1. 3

  2. 5

  3. 7

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì đồ thị hàm số f ( x ) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên f ( x ) là hàm số bậc 3 ⇒ a  = 0 Từ giả thiết ta có: + ( x ) = a ( x + 1 ) ( x − 3 1 ​ ) ( x − 2 1 ​ ) ⇔ f ( x ) = 6 1 ​ a ( 6 x 3 + x 2 − 4 x + 1 ) . Khi đó: y ′ = 6 1 ​ a ( 18 x 2 + 2 x − 4 ) = 0 ⇔ x = 18 − 1 ± 73 ​ ​ Suy ra đồ thị hàm số y = f ( x ) có hai điểm cực trị nằm khác phía với trục tung Từ đó ta có phương trình f [ sin ( x 2 ) ] = f ( 0 ) ⇔ ⎣ ⎡ ​ sin ( x 2 ) = a 1 ​ ∈ ( − 1 ; 0 ) ( 1 ) sin ( x 2 ) = 0 ( 2 ) sin ( x 2 ) = a 2 ​ ∈ ( 2 1 ​ ; 1 ] ( 3 ) ​ * Giải (1) Vì x ∈ [ − π ​ ; π ​ ] nên x 2 ∈ [ 0 , π ] ⇒ sin ( x 2 ) ∈ [ 0 ; 1 ] . Do đó phương trình (1) không có nghiệm thỏa mãn đề bài *(2) ⇔ x 2 = kπ Vì x 2 ∈ [ 0 ; π ] nên ta phải có 0 ≤ kπ ≤ k , π ∈ Z ⇔ 0 ≤ k ≤ 1 , k ∈ Z ⇒ k ∈ { 0 ; 1 } Suy ra phương trình (2) có 3 nghiệm thỏa mãn là x 1 ​ = − π ​ ; x 2 ​ = 0 ; x 3 ​ = π ​ *(3) ⇔ [ x 2 = sin − 1 ( a 2 ​ ) + k 2 π x 2 = − sin − 1 ( a 2 ​ ) + k 2 π ​ , (với sin − 1 ( a 2 ​ ) ∈ [ 6 π ​ ; 2 π ​ ] ) Vì x 2 ∈ [ 0 ; π ] nên ta thấy phương trình (3) có các nghiệm thỏa mãn là x = ± sin − 1 ( a 2 ​ ) ​ và x = ± π − sin − 1 ( a 2 ​ ) ​ Vậy phương trình đã cho có tất cả 7 nghiệm thỏa mãn yêu cầu đề bài

Vì đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên  là hàm số bậc 3 

Từ giả thiết ta có: .

Khi đó: 

Suy ra đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị nằm khác phía với trục tung

Từ đó ta có phương trình 

* Giải (1)

Vì  nên . Do đó phương trình (1) không có nghiệm thỏa mãn đề bài

*(2)

Vì  nên ta phải có 

Suy ra phương trình (2) có 3 nghiệm thỏa mãn là 

*(3), (với )

Vì  nên ta thấy phương trình (3) có các nghiệm thỏa mãn là  và 

Vậy phương trình đã cho có tất cả 7 nghiệm thỏa mãn yêu cầu đề bài

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x ( x − 1 ) m x 2 + 1 ​ + x 2 ​ có hai tiệm cậnngang.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG