Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = { a x 2 + ( 2 a + 1 ) x 4 x + 1 ​ − 1 ​ 3 ​ khi khi x = 0 ​ x  = 0 ​ . Biết alà giá trị để hàm số liên tục tại x 0 ​ = 0 tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình x 2 − x + 36 a < 0

Cho hàm số . Biết a là giá trị để hàm số liên tục tại tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 0

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có f(0)=3. Ta có: x → 0 lim ​ f ( x ) = x → 0 lim ​ a x 2 + ( 2 a + 1 ) x 4 x + 1 ​ − 1 ​ = x → 0 lim ​ x ( a x + 2 a + 1 ) ( 4 x + 1 ​ + 1 ) 4 x ​ = x → 0 lim ​ ( a x + 2 a + 1 ) ( 4 x + 1 ​ + 1 ) 4 ​ = 2 a + 1 2 ​ Hàm số liên tục tại x 0 ​ = 0 ⇔ x → 0 lim ​ f ( x ) = f ( 0 ) ⇔ 2 a + 1 2 ​ = 3 ⇔ a = − 6 1 ​ Ta có bất phương trình x 2 − x + 36 a < 0 ⇔ x 2 − x − 6 < 0 ⇔ − 2 < x < 3 Vậy số nghiệm nguyên của bất phương trình đã cho là 4 .

Chọn A

Ta có f(0)=3.
Ta có:Hàm số liên tục tại
Ta có bất phương trình
Vậy số nghiệm nguyên của bất phương trình đã cho là 4 .

1

Câu hỏi tương tự

Xác định a để hàm số liên tục trên ( 0 ; + ∞ ) f ( x ) = { x − e l n ( x ) − 1 ​ khi 0 < x  = e a khi x = e ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG