Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 − 9 x Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x 3 − 3 x 2 − 9 x = m 3 − 3 m 2 − 9 m

Cho hàm số 

Biện luận theo m số nghiệm của phương trình:

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt f ( x ) = x 3 − 3 x 2 − 9 x thì phương trình: f(x)=f(m) Ta có y=5 ⇔ x=-1 hoặc x=5; y=-27 khi x=-3 hoặc x=3 Dựa vào đồ thị, ta có: Khi m<-3 hoặc m>5 thì PT có 1 nghiệm Khi m=-3 hoặc m=-1 hoặc m=5 hoặc m=3 thì PT có 2 nghiệm Khi − 3 < m < 5 , m  = − 1 , m  = 3 thì PT có 3 nghiệm

Đặt  thì phương trình: f(x)=f(m)

Ta có y=5x=-1 hoặc x=5; y=-27 khi x=-3 hoặc x=3

Dựa vào đồ thị, ta có:

Khi m<-3 hoặc m>5 thì PT có 1 nghiệm

Khi m=-3 hoặc m=-1 hoặc m=5 hoặc m=3 thì PT có 2 nghiệm

Khi  thì PT có 3 nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = 3 1 ​ x 3 − x 2 − 3 x − 3 5 ​ Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG