Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) , bảng xét dấu của f ′ ( x ) như sau: Hàm số y = f ( 1 − 2 x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số , bảng xét dấu của  như sau:

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = − 2 f ′ ( 1 − 2 x ) Hàm số y = f ( 1 − 2 x ) nghịch biến khi và chỉ khi y ′ = − 2 f ′ ( 1 − 2 x ) < 0 ⇔ f ′ ( 1 − 2 x ) > 0 Từ bảng xét dấu đã cho, ta có f ′ ( 1 − 2 x ) > 0 ⇔ [ − 3 < 1 − 2 x < − 1 1 − 2 x > 1 ​ ⇔ [ 1 < x < 2 x < 0 ​ Do đó, hàm số y = f ( 1 − 2 x ) nghịch biến trên các khoảng ( − ∞ ; 0 ) và ( 1 ; 2 ) Vậy, hàm số y = f ( 1 − 2 x ) nghịch biến trên khoảng ( − 2 ; 0 )

Ta có 

Hàm số  nghịch biến khi và chỉ khi 

Từ bảng xét dấu đã cho, ta có 

Do đó, hàm số  nghịch biến trên các khoảng  và 

Vậy, hàm số  nghịch biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG