Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bận bốn y = f ( x ) = a x 4 + b x 2 + c có đồ thị sau Giá trị cực đại của hàm số là

Cho hàm số bận bốn  có đồ thị sau

Giá trị cực đại của hàm số là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Dựa vào đồ thị, nhận thấy hàm số đạt cực đại tại x = 0 và y C D ​ = − 1

Chọn B

Dựa vào đồ thị, nhận thấy hàm số đạt cực đại tại  và 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) x á c đị nh,li ê n tụctr ê n R v à c ó b ả ng bi ế n thi ê n nh ư sau H à m s ố đã cho đạ t c ự c tiểu t ạ i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG