Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc năm f ( x ) Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( 7 − 2 x ) + ( x − 1 ) 2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số bậc năm  Hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. 

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
 

  1. (-2;0)

  2. (-3;-1)

  3. (3; +)

  4. (2;3)

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có g ′ ( x ) = − 2. f ′ ( 7 − 2 x ) + 2 ( x − 1 ) Cho g ′ ( x ) = 0 ⇔ f ′ ( 7 − 2 x ) = x − 1 Đặt t = 7 - 2x ⇒ x − 1 = 2 5 ​ − 2 t ​ , ta được f ′ ( t ) = 2 5 ​ − 2 t ​ đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa đồ thị hàm số y = f ′ ( t ) và đường thẳng y = 2 5 ​ − 2 t ​ Đặt t = 7 - 2x ⇒ x − 1 = 2 5 ​ − 2 t ​ ta được f ′ ( t ) = 2 5 ​ − 2 t ​ đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa hai hàm số y = f ′ ( t ) và đường thẳng y = 2 5 ​ − 2 t ​ Để hàm số g ( x ) = f ( 7 − 2 x ) + ( x − 1 ) 2 đồng biến thì g ′ ( x ) ≥ 0 ⇔ f ′ ( t ) ≤ 2 5 ​ − 2 t ​ Dựa vào đồ thị hàm số, ta có [ − 3 ≤ t ≤ − 1 1 ≤ t ≤ 3 ​ hay [ − 3 ≤ 7 − 2 x ≤ − 1 1 ≤ 7 − 2 x ≤ 3 ​ ⇔ [ 4 ≤ x ≤ 5 2 ≤ x ≤ 3 ​

Chọn D

Ta có 

Cho 

Đặt t = 7 - 2x, ta được  đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa đồ thị hàm số  và đường thẳng 
Đặt t = 7 - 2x ta được  đây là phương trình hoành độ giao điểm giữa hai hàm số   và đường thẳng 

Để hàm số  đồng biến thì 
Dựa vào đồ thị hàm số, ta có  hay 

3

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= 1 + 7 x ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG