Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba y = f(x)có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.Biết hàm số f(x) đạt cực trị tại hai điểm x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn x 2 ​ = x 1 ​ + 2 và f ( x 1 ​ ) + f ( x 2 ​ ) = 0 . Gọi S 1 ​ và S 2 ​ là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số S 2 ​ S 1 ​ ​ bằng

Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Biết hàm số f(x)  đạt cực trị tại hai điểm  thỏa mãn  và  . Gọi  và   là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số bằng 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d , với a > 0 ⇒ ⇒ f ′ ( x ) = 3 a x 2 + 2 b x + c . Theo giả thiết ta có f ′ ( x 1 ) = f ′ ( x 2 ) = 0 ⇒ f ′ ( x ) = 3 a ( x − x 1 ​ ) ( x − x 2 ​ ) = 3 a ( x − x 1 ​ ) ( x − x 1 ​ − 2 ) . ⇒ f ′ ( x ) = 3 a ( x − x 1 ​ ) 2 − 6 a ( x − x 1 ​ ) . ⇒ f ( x ) = ∫ f ′ ( x ) d x = a ( x − x 1 ​ ) 3 − 3 a ( x − x 1 ​ ) 2 + C Ta có f ( x 1 ​ ) + f ( x 2 ​ ) = 0 ⇒ f ( x 1 ​ ) + f ( x 1 ​ + 2 ) = 0 ⇒ C + 8 a − 12 a + C = 0 ⇒ C = 2 a Do đó f ( x ) = a ( x − x 1 ​ ) 3 − 3 a ( x − x 1 ​ ) 2 + 2 a = a [ ( x − x 1 ​ ) 3 − 3 ( x − x 1 ​ ) 2 + 2 ] f ( x ) = 0 ⇒ [ ( x − x 1 ​ ) 3 − 3 ( x − x 1 ​ ) 2 + 2 ] = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = x 1 ​ + 1 − 3 ​ x = x 1 ​ + 1 x = x 1 ​ + 1 − + 3 ​ ​ Suy ra S 2 ​ = ∫ x 1 ​ x 1 ​ + 1 ​ f ( x ) d x = ∫ x 1 ​ x 1 ​ + 1 ​ [ ( x − x 1 ​ ) 3 − 3 ∗ ( x − x 1 ​ ) 2 + 2 ] d x = ∫ x 1 ​ x 1 ​ + 1 ​ a [ ( x − x i ​ ) 3 − 3 ( x − x 1 ​ ) 2 + 2 ] d ( x − x i ​ ) = a [ 4 ( x − x 1 ​ ) 4 ​ − ( x − x 1 ​ ) 3 + 2 ( x − x 1 ​ ) ] ∣ ∣ ​ x 1 ​ x 1 ​ + 1 ​ = 4 5 a ​ . Mặt khác ta có S 1 ​ + S 2 ​ = ∫ x 1 ​ x 1 ​ + 1 ​ f ( x 1 ​ ) d x = f ( x 1 ​ ) ∫ x 1 ​ x 1 ​ + 1 ​ d x = f ( x 1 ​ ) = 2 a ⇒ S 1 ​ = 2 a − S 2 ​ = 4 3 a ​ . Vậy S 2 ​ s 1 ​ ​ = 5 3 ​

Gọi  với a > 0  

Theo giả thiết ta có 

Ta có 

Do đó 

Suy ra 

Mặt khác ta có 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

a/ Ch ử ng minh r ằ ng hai đườ ng th ằ ng D 1 v ả D 2 ch é o nhau. b/ Tinh kho ả ng c á ch gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng D 1 v à D 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG