Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi x 1 ​ , x 2 ​ lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn x 2 ​ = x 1 ​ + 2 và Đường thẳng song song với trục Ox và qua điểm cực tiểu cắt đồ thị hàm số tại điểm thứ hai có hoành độ x 0 ​ và x 1 ​ = x 0 ​ + 1 . Tính tỉ số S 2 ​ S 1 ​ ​ ( S 1 ​ và S 2 ​ lần lượt là diện tích hai hình phẳng được gạch ở hình bên dưới).

Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi  lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn  và italic f open parentheses italic x subscript 1 close parentheses − 3 italic f open parentheses italic x subscript 2 close parentheses equals 0 Đường thẳng song song với trục Ox và qua điểm cực tiểu cắt đồ thị hàm số tại điểm thứ hai có hoành độ  và . Tính tỉ số  (  lần lượt là diện tích hai hình phẳng được gạch ở hình bên dưới).

 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+) Gọi f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d , với +) Theo giả thiết ta có +) Ta có Do đó +) S 2 ​ là diện tích hình chữ nhật có cạnh bằng 3 và và +) S 1 ​ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x = x 0 ​ = x 1 ​ − 1 , x = x 2 ​ = x 1 ​ + 2 , và nên suy ra Vậy S 2 ​ S 1 ​ ​ = 8 27 ​

+) Gọi , với italic a greater than 0 not stretchy rightwards double arrow italic f to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals 3 italic a italic x squared plus 2 italic b italic x and italic c

+) Theo giả thiết ta có 

italic f to the power of prime open parentheses italic x subscript 1 close parentheses equals italic f to the power of prime open parentheses italic x subscript 2 close parentheses equals 0 not stretchy rightwards double arrow italic f to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals 3 italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses open parentheses italic x − italic x subscript 2 close parentheses equals 3 italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses open parentheses italic x − italic x subscript 1 − 2 close parentheses

not stretchy rightwards double arrow italic f to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals 3 italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses squared − 6 italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses not stretchy comes from italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals integral italic f to the power of italic prime left parenthesis italic x right parenthesis d italic x equals italic a begin italic style stretchy left parenthesis italic x straight − italic x subscript straight 1 stretchy right parenthesis end style to the power of italic 3 − 3 italic a begin italic style stretchy left parenthesis italic x straight − italic x subscript straight 1 stretchy right parenthesis end style to the power of italic 2 plus C

+) Ta có  italic f open parentheses italic x subscript 1 close parentheses − 3 italic f open parentheses italic x subscript 2 close parentheses equals 0 not stretchy comes from italic f open parentheses italic x subscript 1 close parentheses − 3 italic f open parentheses italic x subscript 1 plus 2 close parentheses equals 0

not stretchy left right double arrow C − 3 left parenthesis 8 italic a − 12 italic a and C right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow − 2 C plus 12 italic a equals 0 not stretchy left right double arrow C equals 6 italic a

Do đó italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses cubed − 3 italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses squared plus 6 italic a

+)  là diện tích hình chữ nhật có cạnh bằng 3 và italic f open parentheses italic x subscript 2 close parentheses equals 8 italic a − 12 italic a plus 6 italic a equals 2 italic avà 
+)  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 

italic y equals italic f open parentheses italic x subscript 2 close parentheses equals 2 italic a và italic f left parenthesis italic x right parenthesis equals italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses cubed − 3 italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses squared plus 6 italic a nên suy ra

S subscript 1 equals integral subscript italic x subscript 1 − 1 end subscript superscript italic x subscript 1 plus 2 end superscript   left square bracket italic f left parenthesis italic x right parenthesis − 2 italic a right square bracket d italic x equals integral subscript italic x subscript 1 − 1 end subscript superscript italic x subscript 1 plus 2 end superscript   open square brackets italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses cubed − 3 italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses squared plus 4 italic a close square brackets d italic x

open equals open square brackets fraction numerator italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses to the power of 4 over denominator 4 end fraction − 3 italic a open parentheses italic x − italic x subscript 1 close parentheses cubed over 3 plus 4 italic a italic x close square brackets close square brackets subscript italic x subscript 1 − 1 end subscript superscript italic x subscript 1 plus 2 end superscript equals fraction numerator 27 italic a over denominator 4 end fraction.

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = sin 2 x − 3 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG