Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba y = f ( x ) có đồ thị như sau Hỏi hàm số g ( x ) = 2 [ f ( x ) ] 3 − 2 1 ​ [ f ( x ) ] 2 − 12 f ( x ) + 3 có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như sau

Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 6

  2. 8

  3. 5

  4. 7

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có g ′ ( x ) = 6 [ f ( x ) ] 2 f ′ ( x ) − [ f ( x ) ] f ′ ( x ) − 12 f ′ = f ′ ( x ) [ 6 [ f ( x ) ] 2 − f ( x ) − 12 ] ⇒ g ′ ( x ) = 0 ⇔ [ f ′ ( x ) = 0 6 [ f ( x ) ] 2 − f ( x ) − 12 = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ f ′ ( x ) = 0 f ( x ) = 3 − 4 ​ f ( x ) = 2 3 ​ ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = − 1 x 1 x = a < − 2 x = b ∈ ( − 2 ; 1 ) x = c ∈ ( − 1 ; 0 ) x = d ∈ ( 1 ; 2 ) ​ Vậy hàm g ( x ) có 6 điểm cực trị

Ta có  

Vậy hàm  có 6 điểm cực trị

4

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị của tham số để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên bằng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG