Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình f ( x ) + 1 = m có 3 nghiệm phân biệt là

Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt là

  1. 3

  2. 5

  3. 2

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét phương trình f ( x ) + 1 = m ⇔ f ( x ) = m − 1 (1) Số nghiệm của phương trình (1)bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y = m − 1 là đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành. Vậy để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt thì − 1 < m − 1 < 3 ⇔ 0 < m < 4 Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Xét phương trình  (1)

Số nghiệm của phương trình (1) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng là đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành.

Vậy để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt thì 

Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm là . Đồ thị hàm số được cho như hình vẽ. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG