Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f ( ∣ x + 1 ∣ − 1 ) có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?
 

  1. 5

  2. 6

  3. 7

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = f ( ∣ x + 1 ∣ − 1 ) Ta có: y ′ = ∣ x + 1 ∣ x + 1 ​ f ′ ( ∣ x + 1 ∣ − 1 ) Khi đó y ′ không xác định tại x = − 1 . y ′ = 0 ⇔ [ ∣ x + 1 ∣ − 1 = 0 ∣ x + 1 ∣ − 1 = 1 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 1 x = 0 x = − 2 x = 3 ​ Ta có bảng biến thiên: Dựa vào BBT hàm số có 5 cực trị nên chọn đáp án A.

Xét hàm số 

Ta có: 

Khi đó  không xác định tại .

Ta có bảng biến thiên:

Dựa vào BBT hàm số có 5 cực trị nên chọn đáp án A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = x + 1 3 x + 4 ​ .Gọi M là một điểm thuộc (C) và d là tổng khoảng cách từ M đến haitiệm cận của (C). Giá trị nhỏ nhất của d có thể đạt được bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG