Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình f ( 2020 x − 1 ) = 1 là

Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình  là

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình f ( 2020 x − 1 ) = 1 ⇔ ⎣ ⎡ ​ 2020 x − 1 = a ( a < 0 ) 2020 x − 1 = b ( 0 < b < 1 ) 2020 x − 1 = c ( c > 2 ) ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2020 1 + a ​ x = 2020 1 + b ​ x = 2020 1 + c ​ ​ Vậy phương trình f ( 2020 x − 1 ) = 1 có ba nghiệm

Chọn D

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình 

Vậy phương trình  có ba nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG