Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc ba y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ∈ [ − 5 ; 5 ] để phương trình có nghiệm x ∈ ( − 1 ; 1 ) ?

Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình log subscript 2 superscript 3 open parentheses f open parentheses x close parentheses plus 1 close parentheses minus log subscript square root of 2 end subscript superscript 2 open parentheses f open parentheses x close parentheses plus 1 close parentheses plus open parentheses 2 m minus 8 close parentheses log subscript 1 half end subscript square root of f open parentheses x close parentheses plus 1 end root plus 2 m equals 0 có nghiệm ?

  1. 7.

  2. 5.

  3. vô số.

  4. 6.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Đặt t = lo g 2 ​ ( f ( x ) + 1 ) , phương trình trở thành t 3 − 4 t 2 − ( m − 4 ) t + 2 m = 0 ⇔ ( t − 2 ) ( t 2 − 2 t − m ) = 0 Do x ∈ ( − 1 ; 1 ) nên t ∈ ( − ∞ ; 2 ) . Do đó yêu cầu bài toán trở thành, phương trình t 2 − 2 t = m có nghiệm trên khoảng ( − ∞ ; 2 ) . Ta có bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta được m ≥ − 1. Từ đó có 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu.

Chọn A

Đặt  phương trình trở thành

Do  nên  Do đó yêu cầu bài toán trở thành, phương trình có nghiệm trên khoảng  Ta có bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta được  Từ đó có 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình có bốn nghiệm phân biệt ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG