Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc bốn y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Biết đồ thị hàm số f(x)đạt cực trị tại ba điểm C ( x 1 ​ ; y 1 ​ ) , B ( x 2 ​ ; y 2 ​ ) , A ( x 3 ​ ; y 3 ​ ) ( x 1 ​ < x 2 ​ < x 3 ​ ) thỏa: x 1 ​ = x 3 ​ − 2 và hình vuông BFAD có diện tích bằng 1. Gọi S 1 ​ , S 2 ​ lần lượt là diện tích củahai hình phẳng được gạch trên hình vẽ bên. Tính tỉ số S 2 ​ S 1 ​ ​

Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

Biết đồ thị hàm số f(x) đạt cực trị tại ba điểm  thỏa:  và hình vuông BFAD có diện tích bằng 1. Gọi lần lượt là diện tích củahai hình phẳng được gạch trên hình vẽ bên. Tính tỉ số 

 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S BF A D ​ = 1 ⇔ B D 2 = 1 ⇔ B D = 1 ⇒ x 3 ​ − x 2 ​ = 1 ( 1 ) Ta lại có: x 1 ​ = x 3 ​ − 2 ⇔ x 1 ​ + 1 = x 3 ​ − 1 ( 2 ) Từ ( 1 ) , ( 2 ) ⇒ x 1 ​ + 1 = x 2 ​ = x 3 ​ − 1 Tịnh tiến đồ thị sang bên phải trục hoành sao cho B ≡ O ( 0 ; 0 ) Khi đó: đồ thị hàm số có ba điểm cực trị lần lượt là M ( − 1 ; − 1 ) ; O ( 0 ; 0 ) ; N ( 1 ; − 1 ) * Phương trình f ( x ) có dạng: f ( x ) = a . ( x 4 − 2 x 2 ) ( x > 0 ) Phương trình hoành độ giao điểm với trục hoành: a ( x 4 − 2 x 2 ) = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 x = 2 ​ x = − 2 ​ ​ * S 1 ​ = ∫ 0 1 ​ a ( x 4 − 2 x 2 + 1 ) d x = 15 8 a ​ Và S 2 ​ S 1 ​ ​ = 2 2 ​ ​

Ta lại có: 

Từ 

Tịnh tiến đồ thị sang bên phải trục hoành sao cho 

Khi đó: đồ thị hàm số có ba điểm cực trị lần lượt là 

* Phương trình  có dạng: 

Phương trình hoành độ giao điểm với trục hoành: 

S subscript 2 equals negative integral subscript 0 superscript square root of 2 end superscript a open parentheses x to the power of 4 minus 2 x squared close parentheses d x equals fraction numerator 8 a square root of 2 over denominator 15 end fraction

Và 

1

Câu hỏi tương tự

Gọi (H)là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = ( x − 3 ) 2 ,trục tung và trục hoành. Gọi k 1 ​ , k 2 ​ ( k 1 ​ > k 2 ​ ) là hệ số góc của hai đường thẳng cùng đi qua điểm A ( 0 ; 9 ) và chia (H) ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG