Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc bốn y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Phương trình ∣ f ( x ) ∣ = 2 có số nghiệm là:

Cho hàm số bậc bốn  có bảng biến thiên như hình vẽ. Phương trình  có số nghiệm là:

  1. 5

  2. 6

  3. 2

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có ∣ f ( x ) ∣ = 2 ⇔ [ f ( x ) = 2 f ( x ) = − 2 ​ Từ bảng biến thiên ta có phương trình f ( x ) = 2 có 2 nghiệm phân biệt và phương trình f ( x ) = − 2 có 2 nghiệm phân biệt. Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

Chọn D

Ta có

 Từ bảng biến thiên ta có phương trình  có 2 nghiệm phân biệt và phương trình  có 2 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG