Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số bậc 4 có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m và m ∈ [ − 2021 ; 2021 ] để phương trình lo g m x 2 f ( x ) ​ + x [ f ( x ) − m x ] = m x 3 − f ( x ) có hai nghiệm dương phân biệt?

Cho hàm số bậc 4 có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m và  để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: m x 2 f ( x ) ​ > 0 ⇒ { f ( x ) > 0 x  = 0 ​ ⇔ x  ∈ { − 1 ; 0 ; 1 } Xét: ⇔ lo g f ( x ) + lo g ( x + 1 ) + x f ( x ) + f ( x ) = lo g m x 2 + lo g ( x + 1 ) + m x 3 + m x 2 ⇔ lo g [( x + 1 ) f ( x )] + ( x + 1 ) f ( x ) = lo g [ m x 2 ( x + 1 ) ] + m x 2 ( x + 1 ) Điều kiện bổ sung: x + 1 > 0 ⇔ x > − 1 . Xét hàm số g ( t ) = lo g t + t trên ( 0 ; + ∞ ) , khi đó: g ′ ( t ) = t ln 10 1 ​ + 1 > 0 , ∀ t ∈ ( 0 ; + ∞ ) . Suy ra: glà hàm tăng trên ( 0 ; + ∞ ) . Khi đó: ( x + 1 ) f ( x ) = m x 2 ( x + 1 ) ⇔ f ( x ) = m x 2 . Dựa vào đồ thị, để hàm số y=f(x)và y = m x 2 cắt nhau có 2 điểm có hoành độ dương thì m>0. Kết hợp với đề bài: m ∈ Z và m ∈ [ − 2021 ; 2021 ] , ta được 2021 giá trị của mthỏa yêu cầu đề bài.

Điều kiện:

Xét:

Điều kiện bổ sung: .

Xét hàm số  trên , khi đó: .

Suy ra: g là hàm tăng trên .

Khi đó: .

Dựa vào đồ thị, để hàm số y=f(x) và  cắt nhau có 2 điểm có hoành độ dương thì m>0.

Kết hợp với đề bài:  và , ta được 2021 giá trị của m thỏa yêu cầu đề bài.

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số ( u n ​ ) thỏa mãn u n ​ = u n − 1 ​ + 6 , ∀ n ≥ 2 và . Đặt S n ​ = u 1 ​ + u 2 ​ + ... + u n ​ . Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn S n ​ ≥ 20172018 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG