Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số đa thức bậc ba y = f ( x ) có đồ thị đi qua các điểm A ( 2 ; 4 ) , B ( 3 ; 9 ) , C ( 4 ; 6 ) .Các đườngthẳng A B , A C , BC lại cắt đồ thị tại lần lượt tại các điểm D , E , F ( D khác A và B , E kh a ˊ c A v a ˋ C , F kh a ˊ c B v a ˋ C ).Biết rằng tổng các hoành độ của D , E , F bằng 24 .Tính F ( 0 )

Cho hàm số đa thức bậc ba  có đồ thị đi qua các điểm . Các đường thẳng  lại cắt đồ thị tại lần lượt tại các điểm  khác  và ). Biết rằng tổng các hoành độ của  bằng . Tính 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giảsử f ( x ) = a ( x − 2 ) ( x − 3 ) ( x − 4 ) + x 2 ( a  = 0 ) . Ta có A B : y = 5 x − 6 ; A C : y = 6 x − 8 ; BC : y = 7 x − 12. Hoành độ điểm D là nghiệm của phương trình a ( x − 2 ) ( x − 3 ) ( x − 4 ) = − x 2 + 5 x − 6 ⇔ a ( x − 2 ) ( x − 3 ) ( x − 4 ) = − ( x − 2 ) ( x − 3 ) ⇒ a ( x − 4 ) = − 1 ⇒ x = a 1 ​ + 4. Hoành độ điểm E là nghiệm của phương trình a ( x − 2 ) ( x − 3 ) ( x − 4 ) = − x 2 + 6 x − 8 ⇔ a ( x − 2 ) ( x − 3 ) ( x − 4 ) = − ( x − 2 ) ( x − 4 ) ⇒ a ( x − 3 ) = − 1 ⇒ x = − a 1 ​ + 3. Hoành độ điểm F là nghiệm của phương trình: a ( x − 2 ) ( x − 3 ) ( x − 4 ) = − x 2 + 7 x − 12 ⇔ a ( x − 2 ) ( x − 3 ) ( x − 4 ) = − ( x − 3 ) ( x − 4 ) ⇒ a ( x − 2 ) = − 1 ⇒ x = − a 1 ​ + 2. Theo giả thiết ta có − a 1 ​ + 2 − a 1 ​ + 3 − a 1 ​ + 4 = 24 ⇔ − a 3 ​ = 15 ⇔ a = − 5 1 ​ . Do đó f ( 0 ) = a ( − 2 ) ( − 3 ) ( − 4 ) = 5 24 ​ . Chọn đáp án C

Giả sử  Ta có

Hoành độ điểm D là nghiệm của phương trình

Hoành độ điểm E là nghiệm của phương trình

Hoành độ điểm F là nghiệm của phương trình:

Theo giả thiết ta có

Do đó 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho n là số nguyên dương và ( 1 + x ) n = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a k ​ x k + ... + a n ​ x n . Biết rằng tồn tại số nguyên dương k ( 1 ≤ k ≤ n − 1 ) sao cho 2 a k − 1 ​ ​ = 9 a k ​ ​ = 24...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG