Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số a. Tính f (-1); f (5) b. Tìm x để f (x) = 10 c. Rút gọn

Cho hàm số f open parentheses x close parentheses equals square root of x squared minus 4 x plus 4 end root 

a. Tính f (-1); f (5)

b. Tìm x để f (x) = 10 

c. Rút gọn A equals space fraction numerator f open parentheses x close parentheses over denominator x squared minus 4 end fraction space k h i space x not equal to plus-or-minus 2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hãy rút gọn biểu thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG