Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 2 x 2 − 2 x − 3 ​ a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Tìm các điểm trên (C) có tọa độ là số nguyên b) Chứng minh đồ thị (C) có tâm đối xứng

Cho hàm số 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Tìm các điểm trên (C) có tọa độ là số nguyên

b) Chứng minh đồ thị (C) có tâm đối xứng

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có y = x − x − 2 3 ​ Tập xác định D = R \ { 2 } Sựbiến thiên: x → 2 − lim ​ y = + ∞ v a ˋ x → 2 + lim ​ y = − ∞ n e ^ n TC Đ : x = 2 x → ± ∞ lim ​ ( y − x ) = x → ± ∞ lim ​ x − 2 3 ​ = 0 n e ^ n TCX : y = x y ′ = 1 + ( x − 2 ) 2 3 ​ > 0 v ớ i m ọ i x  = 2 n e ^ n h a ˋ m s o ^ ˊ đ o ^ ˋ ng bi e ^ ˊ n tr e ^ n m o ^ ~ i kho ả ng ( − ∞ ; 2 ) v a ˋ ( 2 ; + ∞ ) Bảng biến thiên Đồ thị: Cho x = 0 ⇒ y = 2 3 ​ y = 0 ⇒ x = − 1 , x = 3 Đ i ể m M ( x ; y ) ∈ ( C ) c o ˊ t ọ a đ ộ nguy e ^ n khi x − 2 l a ˋ ư ớ c s o ^ ˊ c ủ a 3 n e ^ n x − 2 = ± 1 , ± 3 Do đ o ˊ ( C ) c o ˊ 4 đ i ể m c o ˊ t ọ a đ ộ nguy e ^ n : ( 1 ; 4 ) , ( 3 ; 0 ) , ( − 1 ; 0 ) v a ˋ ( 5 ; 4 ) b) Giao điểm 2 tiệm cận I(2;2) chuyển trục bằng phép tịnh tiến vectơ OI : { x = X + 2 y = Y + 2 ​ Đ o ^ ˋ th ị ( C ) : Y + 2 = ( X + 2 ) − ( X + 2 ) − 2 3 ​ ⇔ Y = X − X 3 ​ V ı ˋ Y = F ( X ) = X − X 3 ​ l a ˋ h a ˋ m s o ^ ˊ l ẻ n e ^ n đ o ^ ˋ th ị ( C ) nh ậ n g o ^ ˊ c I ( 2 ; 2 ) l a ˋ m t a ^ m đ o ^ ˊ i x ứ ng

a) Ta có 

  • Tập xác định 
  • Sự biến thiên: 

Bảng biến thiên

  • Đồ thị: 

b) Giao điểm 2 tiệm cận I(2;2) chuyển trục bằng phép tịnh tiến vectơ

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = 3 1 ​ x 3 − x 2 − 3 x − 3 5 ​ Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG