Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 2 x + m mx − 1 ​ a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó. b) Xác định m để tiệm cận đứng của đồ thị đi qua A ( − 1 , 2 ​ ) . c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2 .

Cho hàm số 

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

b) Xác định m để tiệm cận đứng của đồ thị đi qua .

c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D = R \ { 2 − m ​ } a) Với mọi tham số m ta có: y ′ = ( 2 x + m ) 2 m ( 2 x + m ) − 2. ( mx − 1 ) ​ = ( 2 x + m ) 2 m 2 + 2 ​ > 0 ∀ x ∈ D . Vậy hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó. b) Ta có: + Khi x → ( − 2 m ​ ) + : mx − 1 → − 2 m 2 ​ − 1 < 0 ; 2 x + m → 0 + ⇒ x → ( − 2 m ​ ) + lim ​ 2 x + m mx − 1 ​ = − ∞ ⇒ x = 2 − m ​ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. + Tiệm cận đứng đi qua A ( − 1 , 2 ​ ) ⇔ 2 − m ​ = − 1 ⇔ m = 2. Vậy với m = 2 thì tiệm cận đứng của đồ thị đi qua A ( − 1 , 2 ​ ) c) Với m = 2 ta được hàm số: y = 2 x + 2 2 x − 1 ​ - TXĐ: D = R \ { − 1 } - Sự biến thiên: + Chiều biến thiên: Theo kết quả câu a) Hàm số đồng biến trên ( − ∞ ; − 1 ) v a ˋ ( − 1 ; + ∞ ) + Cực trị : Hàm số không có cực trị. + Tiệm cận: x → ( − 1 ) − lim ​ y = + ∞ ; x → ( − 1 ) + lim ​ y = − ∞ Suy ra đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1. Lại có x → ± ∞ lim ​ y = x → ± ∞ lim ​ 2 x + 2 2 x − 1 ​ = x → ± ∞ lim ​ 2 + x 2 ​ 2 − x 1 ​ ​ = 1 Suy ra đồ thị có tiệm cận ngang là y = 1. + Bảng biến thiên: - Đồ thị: + Đồ thị cắt trục hoành tại ( 2 1 ​ ; 0 ) . + Đồ thị cắt trục tung tại ( 0 ; 2 − 1 ​ ) . + Đồ thị nhận I(-1 ; 1) là tâm đối xứng.

TXĐ:

a) Với mọi tham số m ta có:

Vậy hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

b) Ta có:

 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

+ Tiệm cận đứng đi qua

Vậy với m = 2 thì tiệm cận đứng của đồ thị đi qua

c) Với m = 2 ta được hàm số: 

- TXĐ:

- Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên: Theo kết quả câu a)

Hàm số đồng biến trên

+ Cực trị : Hàm số không có cực trị.

+ Tiệm cận:

Suy ra đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1.

Lại có

Suy ra đồ thị có tiệm cận ngang là y = 1.

+ Bảng biến thiên:

- Đồ thị:

+ Đồ thị cắt trục hoành tại .

+ Đồ thị cắt trục tung tại .

+ Đồ thị nhận I(-1 ; 1) là tâm đối xứng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho họ đường cong ( C m ​ ) : y = x − 1 x 2 + m x − 1 ​ (m là tham số) Xét đường thẳng ( L m ​ ) : y = m x + 2 . Tìm m sao cho ( C m ​ ) cắt ( L m ​ ) tại hai điểm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG