Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số: y = f ( x ) c o ˊ đ ạ o h a ˋ m l a ˋ f ′ ( x ) = x 2 ( 2 x − 1 ) 2 ( x + 1 ) . S o ^ ˊ đ i ể m c ự c t r ị c ủ a h a ˋ m s o ^ ˊ đ a ~ c h o l a ˋ :

Cho hàm số:

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Ta có bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đã cho có 1 cực trị.

Chọn B.

Ta có bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đã cho có 1 cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ b ả n g bi e ^ ˊ n t hi e ^ n nh ư h ı ˋ nh b e ^ n P h ươ n g t r ı ˋ nh 2 f ( 2 ​ sin x + cos x ​ ) + 3 = 0 c o ˊ ba o nhi e ^ u n g hi ệ m t r e ^ n [ ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG