Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số 1) Vẽ đồ thị (P) của hàm số đó. 2) Xác định a, b để đường thẳng (d): y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng –2 và cắt đồ thị (P) nói trên tại điểm có hoành độ bằng 2.

Cho hàm số begin mathsize 12px style straight y equals 1 fourth straight x squared end style
1) Vẽ đồ thị (P) của hàm số đó.

2) Xác định a, b để đường thẳng (d): y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng –2 và cắt đồ thị (P) nói trên tại điểm có hoành độ bằng 2.

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: 1) Lập bảng giá trị có ít nhất 5 giá trị. + Biểu diễn đúng 5 điểm trên mặt phẳng tọa độ. + Vẽ đường parabol đi qua 5 điểm. 2)Xác định đúng hệ số b = –2 + Tìm được điểm thuộc (P) có hoành độ bằng 2 là điểm (2; 1) + Xác định đúng hệ số

Đáp án:

1) Lập bảng giá trị có ít nhất 5 giá trị.

+ Biểu diễn đúng 5 điểm trên mặt phẳng tọa độ.

+ Vẽ đường parabol đi qua 5 điểm.

2) Xác định đúng hệ số b = –2

+ Tìm được điểm thuộc (P) có hoành độ bằng 2 là điểm (2; 1)

+ Xác định đúng hệ số begin mathsize 12px style straight a equals 2 over 3 end style

3

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG