Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 3 x − 4 x 3 ( 1 ) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến này đi qua điểm M ( 1 ; 3 )

Cho hàm số 

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)

2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến này đi qua điểm 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Phần khảo sát chi tiết độc giả tự làm, dưới đây là bảng biến thiên 2. Phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1;3) có hệ số góc k là y = k ( x − 1 ) + 3 ( d ) t i e ^ ˊ p x u ˊ c ( C ) ⇔ { 3 x − 4 x 3 = k ( x − 1 ) + 3 ( 1 ) 3 − 12 x 2 = k ( 2 ) ​ c o ˊ n g hi ệ m T h e ^ ˊ ( 2 ) v a ˋ o ( 1 ) t a đư ợ c 3 x − 4 x 3 = ( 3 − 12 x 2 ) ( x − 1 ) + 3 ⇔ 4 x 2 ( 2 x − 3 ) = 0 ⇔ x = 0 ∨ x = 2 3 ​ V ớ i x = 0 t h ı ˋ k = 3 , v ớ i x = 2 3 ​ t h ı ˋ k = − 24 Vậy hai tiếp tuyến cần tìm là y = 3 x , y = − 24 x + 27

1. 

Phần khảo sát chi tiết độc giả tự làm, dưới đây là bảng biến thiên

2.

Phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1;3) có hệ số góc k là 

Vậy hai tiếp tuyến cần tìm là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG