Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x + 1 ​ (1) có đồ thị (C) Gọi (d) là đường thẳng có phương trình 2x - y + m = 0 Xác định M để độ dài AB nhỏ nhất

Cho hàm số  (1) có đồ thị (C)

Gọi (d) là đường thẳng có phương trình 2x - y + m = 0

Xác định M để độ dài AB nhỏ nhất

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là: x − 1 x + 1 ​ = 2 x + m ⇒ g ( x ) = 2 x 2 + ( m − 3 ) x − ( m + 1 ) = 0 ( ∗ ) Ta có 2.g(1) = -2 < 0 ⇒ (*) luôn có hai nghiệm phân biệt: x A < 1 < x B . Ta lại có: AB 2 = ( x A ​ − x B ​ ) 2 + ( y A ​ − y B ​ ) 2 = ( x A ​ − x B ​ ) 2 + [ 2 x A ​ + m − ( 2 x B ​ + m ) ] 2 = 5 ( x A ​ − x B ​ ) Mà { x A ​ + x B ​ = − 2 m − 3 ​ x A ​ . x B ​ = − 2 m + 1 ​ ​ Vậy AB 2 = 5 [ ( 2 3 − m ​ ) 2 + 2 ( m + 1 ) ] = 4 5 ​ [ ( m + 1 ) 2 + 16 ] ≥ 20 Dấu "=" xảy ra khi m = -1. Vậy AB ngắn nhất khi m = -1.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là:

Ta có 2.g(1) = -2 < 0(*) luôn có hai nghiệm phân biệt: xA < 1 < xB.

Ta lại có: 

Mà 

Vậy 

Dấu "=" xảy ra khi m = -1. Vậy AB ngắn nhất khi m = -1.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho họ đường cong ( C m ​ ) : y = x − 1 x 2 + m x − 1 ​ (m là tham số) Xét đường thẳng ( L m ​ ) : y = m x + 2 . Tìm m sao cho ( C m ​ ) cắt ( L m ​ ) tại hai điểm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG