Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm f : [ 0 ; 2 π ​ ] → R là hàm liên tục thỏa mãn điều kiện ∫ 0 2 π ​ ​ [ ( f ( x )) 2 − 2 f ( x ) ( sin x − cos x ) ] d x = 1 − 2 π ​ . Tính ∫ 0 2 π ​ ​ f ( x ) d x .

Cho hàm  là hàm liên tục thỏa mãn điều kiện . Tính .
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ∫ 0 2 π ​ ​ ( sin x − cos x ) 2 d x = ∫ 0 2 π ​ ​ ( 1 − sin 2 x ) d x

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 0 2 π ​ ​ 1 + sin 2 x sin 2 x ​ d x ta được:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG