Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm bậc bốn trùng phương y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình f ( x ) = 4 3 ​ là

Cho hàm bậc bốn trùng phương  có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình  là 

  1. 2.

  2. 4.

  3. 1.

  4. 3.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Vì 4 3 ​ ∈ ( 0 ; 1 ) nên suy ra phương trình f ( x ) = 4 3 ​ có 4 nghiệm.

Chọn B

Vì  nên suy ra phương trình  có 4 nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có giá trị lớn nhất trên là . Có bao nhiêu giá trị của tham số để ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG