Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm bậc bốn y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình 2 f ( x ) + 6 = 0 là

Cho hàm bậc bốn  có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình  là

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ( x ) = − 3 , dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị y = f ( x ) cắt đường y = − 3 tại 3 điểm. Do đó số nghiệm là 3 .

Ta có: , dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị  cắt đường  tại 3 điểm. Do đó số nghiệm là 3 .

 

3

Câu hỏi tương tự

Nếu F ( x ) = ∫ tan x d x thì:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG