Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (H) là miền kín giới hạn bởi các đường thẳng , trục Ox và đường x = 1. Thể tích của vậtthể tròn xoay tạo ra khi cho (H) quay quanh trục Ox là:

Cho (H) là miền kín giới hạn bởi các đường thẳng y equals x square root of ln left parenthesis 1 plus x cubed right parenthesis end root, trục Ox và đường x = 1. Thể tích của vật thể tròn xoay tạo ra khi  cho (H) quay quanh trục Ox là:

  1. V equals straight pi over 3 left parenthesis ln 2 plus 1 right parenthesis space đ v d t

  2. V equals straight pi over 3 left parenthesis 2 ln 2 plus 1 right parenthesis space đ v d t

  3. V equals straight pi over 3 left parenthesis ln 2 minus 1 right parenthesis space đ v d t

  4. V equals straight pi over 3 left parenthesis 2 ln 2 minus 1 right parenthesis space đ v d t

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D" có AB=a, AD=b, AA'=c. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG