Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 3 ​ x 2 và nửa đường tròn có phương trình y = 4 − x 2 ​ với − 2 ≤ x ≤ 2 (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol  và nửa đường tròn có phương trình  với  (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm: 3 ​ x 2 = 4 − x 2 ​ , Đk: − 2 ≤ x ≤ 2 Hình ( H ) giới hạn bởi: có diện tích là: * Ta có: . * Xét I 1 ​ = ∫ − 1 1 ​ + 3 m u 4 − x 2 ​ d x Đặt Khi và . Ta có: (Do cos t ≥ 0 khi ) Vậy

Phương trình hoành độ giao điểm: , Đk: 
not stretchy left right double arrow 3 italic x to the power of 4 plus italic x squared − 4 equals 0 not stretchy left right double arrow italic x squared equals 1 not stretchy left right double arrow italic x equals plus-or-minus 1
Hình  giới hạn bởi: open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell open parentheses P close parentheses colon italic y equals square root of 3 italic x squared end cell row cell open parentheses C close parentheses colon italic y equals square root of 4 − italic x squared end root text end text end cell row cell italic x equals − 1 semicolon italic x equals 1 end cell end table close có diện tích là:

S equals integral subscript − 1 end subscript superscript 1   open parentheses square root of 4 − italic x squared end root − square root of 3 italic x squared close parentheses d italic x equals stack stack integral subscript − 1 end subscript superscript 1   square root of 4 − italic x squared end root d italic x with underbrace below with I subscript 1 below − stack stack integral subscript − 1 end subscript superscript 1   square root of 3 italic x squared d italic x with underbrace below with I subscript 2 below.

* Ta có: I subscript 2 equals open fraction numerator square root of 3 over denominator 3 end fraction italic x cubed close vertical bar subscript − 1 end subscript superscript 1 equals fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 3 end fraction.
* Xét

Đặt italic x equals 2 sin invisible function application italic t comma italic t element of open square brackets − italic pi over 2 semicolon italic pi over 2 close square brackets semicolon d italic x equals 2 cos invisible function application italic t d italic t

Khi italic x equals − 1 not stretchy comes from italic t equals − italic pi over 6 và italic x equals 1 not stretchy comes from italic t equals italic pi over 6.
Ta có: I subscript 1 equals integral subscript − italic pi over 6 end subscript superscript italic pi over 6 end superscript   square root of 4 open parentheses 1 − sin squared invisible function application italic x close parentheses end root 2 cos invisible function application italic t d italic t equals 4 integral subscript − italic pi over 6 end subscript superscript italic pi over 6 end superscript   cos squared invisible function application italic t d italic t (Do  khi italic t element of open square brackets − italic pi over 2 semicolon italic pi over 2 close square brackets

Vậy S equals 2 open parentheses italic pi over 3 plus fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction close parentheses − fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 3 end fraction equals fraction numerator 2 italic pi plus square root of 3 over denominator 3 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm không âm trên [0;1], thỏa mãn f ( x ) > 0 với mọi x ∈ [ 0 ; 1 ] và . Nếu f ( 0 ) = 3 ​ thì giá trị f ( 1 ) thuộc khoảng nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG