Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: { x 2 − 3 x + 2 ≤ 0 x 2 − 6 x + 6 m − m 2 ≥ 0 ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất, các giá trị thích hợp của m là:

Cho hệ bất phương trình:

Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất, các giá trị thích hợp của m là: 

  1. m = 1 hay m = 5

  2. m = - 1 hay m = - 5

  3. m = 2 hay m = 3

  4. m = - 2 hay m = - 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.m = 1 hay m = 5

ĐÁP ÁN A. m = 1 hay m = 5

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số f(x) liên tục tại x 0 ​ = 2 f ( x ) = { x 3 − 8 x + 2 ​ − 2 ​ n e ^ ˊ u x > 2 2 mx 2 − 3 mx − 1 n e ^ ˊ u x ≤ 2 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG