Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phươngtrình { x 2 − 3 x + 2 ≤ 0 x 2 − 6 x + m ( 6 − m ) ≥ 0 ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất thì giá trị thích hợp của tham số m là:

Cho hệ bất phương trình 

Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất thì giá trị thích hợp của tham số m là: 

  1. m = 1 hay m = 5 

  2. m = - 1 hay m = - 5 

  3. m = 2 hay m = 3

  4. m = -2 hay m = - 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.m = 1 hay m = 5

ĐÁP ÁN A. m = 1 hay m = 5 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ bất phương trình: ⎩ ⎨ ⎧ ​ 3 x ​ − 3 4 ​ ≤ x 4 ​ x 1 ​ > − 1 x 2 + 3 x + 1 > 0 ​ và các phát biểu:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG