Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình có tập nghiệm là S . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Cho hệ bất phương trình open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x plus y greater than 0 end cell row cell 2 x plus 5 y less than 0 end cell end table close có tập nghiệm là S . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

  1. open parentheses 1 semicolon minus 1 half close parentheses element of S

  2. open parentheses negative 1 half semicolon 2 over 5 close parentheses element of S

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Thế đáp án, chỉ có x = 1 ; y = − 2 1 ​ thỏa mãn hệ bất phương trình chọn C

Chọn C

Thế đáp án, chỉ có  thỏa mãn hệ bất phương trình not stretchy rightwards double arrowchọn C

15

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình { ( x + 3 ) ( 4 − x ) > 0 x < m − 1 ​ vô nghiệm.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG