Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình có tập nghiệm S . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Cho hệ bất phương trình open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 2 x minus 3 over 2 y greater or equal than 1 end cell row cell 4 x minus 3 y less or equal than 2 end cell end table close có tập nghiệm S . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

  1. open parentheses negative 1 fourth semicolon minus 1 close parentheses not an element of S

  2. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ và kể cả bờ d , với d là đường thẳng 

  3. Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và kể cả bờ d , với d là đường thẳng 

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: Thử trực tiếp ta thấy ( 0 ; 0 ) là nghiệm của phương trình (2) nhưng không phải là nghiệm của phương trình (1). Sau khi gạch bỏ các miền không thích hợp, tập hợp nghiệm của bất phương trình chính là các điểm thuộc đường thẳng ( d ) : 4 x − 3 y = 2

Chọn B

Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng:

open parentheses d subscript 1 close parentheses colon 2 x minus 3 over 2 y equals 1 open parentheses d subscript 2 close parentheses colon 4 x minus 3 y equals 2

Thử trực tiếp ta thấy   là nghiệm của phương trình (2) nhưng không phải là nghiệm của phương trình (1). Sau khi gạch bỏ các miền không thích hợp, tập hợp nghiệm của bất phương trình chính là các điểm thuộc đường thẳng 

15

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của bất phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG