Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hệ bất phương trình: ⎩ ⎨ ⎧ ​ 3 x ​ − 3 4 ​ ≤ x 4 ​ x 1 ​ > − 1 x 2 + 3 x + 1 > 0 ​ và các phát biểu:

Cho hệ bất phương trình: và các phát biểu: 

  1. x = - 6 là một nghiệm của hệ bất phương trình 

  2. x = - 5 là một nghiệm của hệ bất phương trình  

  3. x = 5 là một nghiệm của hệ bất phương trình  

  4. x = 6 là một nghiệm của hệ bất phương trình  

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.x = - 5là một nghiệm của hệ bất phương trình

ĐÁP ÁN B. x = - 5 là một nghiệm của hệ bất phương trình  

2

Câu hỏi tương tự

Hệ phương trình: { 2 x − 5 4 x + 3 ​ < 6 x + 3 x − 1 ​ > 2 ​ có nghiệm là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG