Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Giá tri của I 1 + I 2 là:

Cho I subscript n equals integral subscript 0 superscript 2 fraction numerator e to the power of n x end exponent over denominator 1 plus e to the power of x end fraction d x. Giá tri của I1 + I là:

  1. e2 + 1

  2. e2 - 1

  3. e + 1

  4. e - 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = x 9 + ( m − 2 ) x 7 − ( m 2 − 4 ) x 6 + 7 đạt cực tiểu tại x = 0 ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG