Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lo g 2 ​ 7 = a , lo g 3 ​ 7 = b . Gi á tr ị lo g 6 ​ 7 t í nh theo a và b là

Cho . Giá tr  tính theo a và b là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 6 ​ 7 = lo g 7 ​ 6 1 ​ = lo g 7 ​ 2 + lo g 7 ​ 3 1 ​ = a 1 ​ + b 1 ​ 1 ​ = a + b ab ​ Ch ọ n D

Chn D

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 ​ x − 2 lo g 2 2 ​ x + lo g a ​ x + 2 ​ > 1 và số a dương và khác 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG