Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ,giá trị lớn nhất của bằng

Cho not stretchy vertical line z minus 1 not stretchy vertical line equals 5, giá trị lớn nhất của P equals not stretchy vertical line z minus i not stretchy vertical line to the power of 2 end exponent minus not stretchy vertical line stack z with not stretchy bar on top minus 2 not stretchy vertical line to the power of 2 end exponent bằng

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Lại có = 4 x − 2 y − 3 = 4 ( x − 1 ) − 2 y + 1 Theo bất đẳng thức Cauchy – Schwarz ta có: P = 4 ( x − 1 ) − 2 y + 1 ≤ 4 2 + 2 2 ​ ( x − 1 ) 2 + y 2 ​ + 1 = 20 ​ ⋅ 5 2 ​ + 1 = 10 5 ​ + 1

Ta có not stretchy vertical line z minus 1 not stretchy vertical line equals 5 not stretchy left right double arrow not stretchy left parenthesis x minus 1 not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent plus y to the power of 2 end exponent equals 5 to the power of 2 end exponent

Lại có P equals vertical line z minus i vertical line squared minus vertical line z with not stretchy bar on top minus 2 vertical line squared equals x squared plus left parenthesis y minus 1 right parenthesis squared minus left parenthesis x minus 2 right parenthesis squared minus y squared

Theo bất đẳng thức Cauchy – Schwarz ta có:

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o đ i ể m A ( 2 ; 2 ; 1 ) v a ˋ đư ờ n g t h ẳ n g d 1 ​ : 2 x ​ = 1 y − 1 ​ = 2 z − 2 ​ , d 2 ​ : 1 x − 3 ​ = 2 y − 2 ​ = 3 z ​ . P h ươ n g t r ı ˋ nh đư ờ n g...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG