Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lo g 14 ​ 2 = a . Giá trị của lo g 14 ​ 49 tính theo a là

Cho . Giá trị của  tính theo a là 

  1. 2a

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D lo g 14 ​ 49 = 2 lo g 14 ​ 7 = 2 lo g 14 ​ 2 14 ​ = 2 ( 1 − a )

Đáp án D

2

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d = 5 .Giá trị của u 4 ​ bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG