Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Giá trịcủa I 1 + I 2 là:

Cho I subscript n equals integral subscript 0 superscript 2 fraction numerator e to the power of n x end exponent over denominator 1 plus e to the power of x end fraction d x. Giá trị của I+ I2 là:
 

  1. e2 + 1

  2. e2 - 1

  3. e + 1

  4. e - 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) thỏa mãn ∫ 0 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx = − 1 và ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 4 . Giá trị của ∫ 0 1 ​ + 3 m u f ( x ) dx bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG