Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 6 ​ f 2 ( x ) d x = ∫ 0 6 ​ x . f ( x ) d x = 72 . Giá trị của ∫ 1 3 ​ f ( x ) d x bằng

Cho . Giá trị của  bằng
 

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = − 3 . Tính ∫ 0 1 ​ [ f ( x ) + 2 g ( x ) ] d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG