Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho góc vuông xOy và một điểm A ở ngoài mặt phẳng xOy, khoảng cách từ A đến hai cạnh Ox, Oy bằng nhau và bằng a, cho OA= . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (xOy) bằng;

Cho góc vuông xOy và một điểm A ở ngoài mặt phẳng xOy, khoảng cách từ A đến hai cạnh Ox, Oy bằng nhau và bằng a, cho OA=fraction numerator a square root of 5 over denominator 2 end fraction. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (xOy) bằng;
 

  1. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  2. a over 2

  3. a square root of 2

  4. a square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AB, góc giữa mặt phẳng (A’CD) và mặt phẳng (ABCD) là 6 0 ∘ . Thể tích khối...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG