Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho góc thỏa mãn và sin - 2cos = 1 . Tính A = 2 tan - cot .

Cho góc alpha thỏa mãn pi less than alpha less than fraction numerator 3 pi over denominator 2 end fraction và sinalpha - 2cosalpha = 1. Tính A = 2 tanalpha - cot alpha.

  1. 6

  2. 1 over 6

  3. 2

  4. 1 half

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. 1 over 6 

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy ( x k ​ ) được xác định bởi: x k ​ = 2 ! 1 ​ + 3 ! 2 ​ + ... + ( k + 1 )! k ​ . Tính: x → ∞ lim ​ n x 1 n ​ + x 2 n ​ + ... + x 199 n ​ ​ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG