Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho góc nhọn α có sin α = 2 1 ​ . Giá trị của cos α là

Cho góc nhọn  có . Giá trị của  là

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

cos 2 α = 1 − sin 2 α = 1 − 4 1 ​ = 2 3 ​ Do α là góc nhọn, suy ra cos α = 4 3 ​ ​ Chọn đáp án C

Do  là góc nhọn, suy ra 

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho cos α = − 5 3 ​ . Hãy tính sin α , cos α , cos α .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG