Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho góc bẹt∠xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờxyxykẻ hai tiaOz vàOt sao cho∠xOz= và∠yOt= a) Tính số đo gócxOt b) Trong ba tiaOt,Ox và tiaOz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? c) Chứng tỏ rằng tiaOzOzlà tia phân giác của gócxOt

Cho góc bẹt ∠xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xyxy kẻ hai tia Oz và Ot sao cho ∠xOz= 50 to the power of degree  và ∠yOt= 80 degree

a) Tính số đo góc xOt

b) Trong ba tia Ot,Ox và tia Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

c) Chứng tỏ rằng tia OzOz là tia phân giác của góc xOt 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Chỉ ra tiaOtOtnằm giữa hai tiaOx và tiaOy Từ đó suy ra:∠xOt+∠tOy=∠xOy , thay số vào ta tìm được góc cần tính. b) Chỉ ra∠xOz<∠xOtnên tiaOz nằm giữa tiaOx và tiaOt c) Ta đã có: tiaOz nằm giữa tiaOx và tiaOt (ý b) . Chỉ ra thêm: tia∠xOt= =2.∠xOz Lời giải chi tiết: a) Vì∠xOt là góc bẹt, nên trên nửa mặt phẳng bờxytiaOtnằm giữa hai tiaOx;Oy ⇒∠xOt+∠tOy=∠xOy b) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tiaOxta có: ∠xOz<∠xOt Nên tiaOz nằm giữa hai tiaOx và tiaOt c) Vì tia nằm giữa hai tiaOx và tiaOt (theo câu b) và∠xOt= =2.∠xOz Nên tiaOzlà tia phân giác của góc∠xOt

Phương pháp giải:

a) Chỉ ra tia OtOt nằm giữa hai tia Ox và tia Oy

Từ đó suy ra: ∠xOt+∠tOy=∠xOy , thay số vào ta tìm được góc cần tính.

b) Chỉ ra ∠xOz<∠xOt nên tia Oz nằm giữa tia Ox và tia Ot

c) Ta đã có: tia Oz nằm giữa tia Ox và tia Ot (ý b) . Chỉ ra thêm: tia ∠xOt= 100 to the power of degree=2.∠xOz 

Lời giải chi tiết:

a) Vì ∠xOt là góc bẹt, nên trên nửa mặt phẳng bờ xy tia Ot nằm giữa hai tia Ox;Oy

⇒∠xOt+∠tOy=∠xOy

angle x O t plus 80 degree equals 180 degree rightwards double arrow angle x O t plus 80 degree equals 180 degree rightwards double arrow angle x O t equals 180 degree minus 80 equals 100 degree V ậ y space angle x O t equals 100 degree 

b) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có:

∠xOz<∠xOt open parentheses 50 degree less than 100 degree close parentheses 

Nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và tia Ot

c) Vì tia  nằm giữa hai tia Ox và tia Ot (theo câu b)  

và ∠xOt= 100 degree =2.∠xOz 

Nên tia Oz là tia phân giác của góc ∠xOt

 

2

Câu hỏi tương tự

Tính:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG