Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho góc bẹt . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy, kẻ hai tia Oz và Ot sao cho a) Tính số đo b) Gọi Om là tia đối của tia Oz. So sánh

Cho góc bẹt stack x O y with hat on top  . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy, kẻ hai tia Oz và Ot sao cho stack y O z space with hat on top equals 60 to the power of omicron space v à space stack z O t with hat on top equals 90 to the power of omicron

a) Tính số đo stack x O t with hat on top

b) Gọi Om là tia đối của tia Oz. So sánh stack x O m with hat on top space v à space stack z O y with hat on top  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Cho ba tiaOx;Oy;Oz chung gốc. Lấy điểmM∈Ox;N∈Oy (M;N không trùng với O). Nếu tiaOzcắt đoạn thẳngMN tại một điểm nằm giữaMMvàNNthì tiaOz nằm giữa hai tiaOx vàOy. - Nếu tiaOy nằm giữa hai tiaOxOx vàOz thì Ngược lại, nếu thì tiaOy nằm giữa hai tiaOxvàOz GIẢI: Vẽ hình đúng. a) Chỉ ra được hai góc kề bù Tính được Chứng minh tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz. Tính được b) Chỉ ra (cùng kề bù với

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Cho ba tia Ox;Oy;Oz chung gốc. Lấy điểm M∈Ox;N∈Oy (M;N không trùng với O). Nếu tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa MM và NN thì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
- Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia OxOx  và Oz thì stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top 

Ngược lại, nếu stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top thì  tia Oy  nằm giữa hai tia Ox và Oz
GIẢI:

Vẽ hình đúng.

 

 

a) Chỉ ra được hai góc kề bù stack z O t space with hat on top space v à space stack z O y with hat on top

Tính được stack z O x with hat on top equals 120 to the power of omicron 

Chứng minh tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Tính được  stack t O x with hat on top equals 30 to the power of omicron 

b) Chỉ ra stack x O m with hat on top equals stack y O z with hat on top (cùng kề bù với stack z O x with hat on top 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, biết : a) 7 x . 49= 7 50 b) ( 3x-1 ) 3 = 125 c) x 2010 = x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG