Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f (x) = xe -x . Một nguyên hàm F(x) của f (x) thỏa mãn f(o) = -1 là:

Cho f (x) = xe-x. Một nguyên hàm F(x) của f (x) thỏa mãn f(o) = -1 là:
 

  1. -(x + 1)e-x + 1

  2. -(x + 1)e-x 

  3. (x + 1)e-x + 1

  4. (x + 1)e-x 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a>0,a≠1. Biểu thức C= 4 l o g 2 ​ b + l o g 2 ​ a rút gọn bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG