Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = cos 2 x 1 ​ . Biết F ( 4 π ​ + kπ ) = k với mọi k ∈ Z . Tính F ( 0 ) + F ( π ) + F ( 2 π ) + ... + F ( 10 π ) .

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số  . Biết  với mọi  . Tính  .

  1. 55

  2. 44

  3. 45

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy F ( 0 ) + F ( π ) + F ( 2 π ) + ... + F ( 10 π ) = tan 0 − 1 + tan π + tan 2 π + 1 + ... + tan 10 π + 9 = 44

Vậy

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Tính thể tích khối tròn xoay, khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường sau xoay quanh trục hoành: y = ln , y = 0 , x = 1 , x = e

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG